Regulamin „Dołącz do serwisu Moje AEG i odbierz nagrodę"


§ 1
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji pod nazwą „Dołącz do serwisu Moje AEG  i odbierz nagrodę ”. („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Electrolux Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029692, posiadająca nr NIP: 521-008-43-88, REGON: 011020824, o kapitale zakładowym wynoszącym 272.731.500,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Promocja będzie trwała od dnia 21.12.2018 r. (od godziny 12:00) do dnia 31.03.2021 (do godziny 24.00).
5. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski oraz dla Uczestników z siedzibą/miejscem zamieszkania na terytorium Polski.
6. Promocja prowadzona jest w celu zwiększenia sprzedaży produktów i promocji przedsiębiorstwa Organizatora.
7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 2
Zmiany Regulaminu
1. Promocja prowadzona jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
2. Organizator może zmienić zasady Promocji w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, pod warunkiem, że zmiana zasad Promocji nie wpłynie na pogorszenie warunków Promocji dla Uczestników.
3. Promocja może w każdym momencie zostać odwołana przez Organizatora.

§ 3
Definicje
1. Strona internetowa -– prowadzona przez Electrolux Polska w języku polskim strona www, pod adresem www.aeg.pl, w ramach której są zbierane i prezentowane opinie, wypowiedzi, materiały i inne informacje o produktach.

§ 4
Uczestnicy
1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne spełniające poniższe kryteria:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b) założyły konto na stronie Stronie internetowej
c) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób lub podmiotów. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.
3. Promocja skierowana jest jedynie do osób fizycznych.

§ 5
Istota Promocji
1. Promocja skierowana jest do Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji założyli konto „Moje AEG” na Stronie internetowej.
2. Nagrodą za wzięcie udziału w Promocji tj. założenie konta „Mój Electrolux” na Stronie internetowej w okresie trwania Promocji jest kupon w wysokości 25% zniżki na zakupów akcesoriów i środków pielęgnacyjnych w sklepie internetowym AEG www.shop.aeg.pl
3. Kupon można wykorzystać przez 3 miesiące r.
4. Wartość Nagrody wynosi
- 25 % zniżki (minus dwadzieścia pięć procent) od ceny akcesoriów, części zamiennych i środków pielęgnacyjnych dodanych do koszyka w sklepie internetowym shop.aeg.pl.
4. Nagroda w postaci kuponu w wysokości 25% zniżki na zakupów akcesoriów i środków pielęgnacyjnych w sklepie internetowym Electrolux zostanie wysłana Uczestnikowi na adres
mailowy podany w formularzu rejestracyjnym do konta w ciągu 24 godzin od założenia konta na stronie https://www.aeg.pl/mypages/register-a-product/
5. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
6. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.

§ 8
Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Promocji wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
3. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana Nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej Nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przesłania Nagrody na wskazany przez Uczestnika adres e-mail z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy Nagroda nie zostanie wykorzystana w terminie wskazanym w § 6 pkt 2 prawo do Nagrody wygasa.
5. Każdorazowo odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

§ 9
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30).
2. Electrolux Poland sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. adres poczty elektronicznej,
c. informacje na temat produktów lub usług zakupionych przez Uczestnika,
d. dane gromadzone przez Electrolux w momencie odwiedzania jej witryny
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnik podaje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Electrolux Poland sp. z o.o.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji, w celu komunikacji z Uczestnikami lub reklamacji, w celu przekazania Nagród a także, w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, w celach marketingowych Organizatora oraz przesyłania informacji handlowej.
5. Electrolux Poland sp. z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
6.Uczestnik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego świadczenia Usługi.
7. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów ochrony danych osobowych do PUODO lub innego organu nadzorczego.
9. Electrolux Poland sp. z o.o. może, na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

§ 10
Reklamacje ReklamacjeReklamacje ReklamacjeReklamacjeReklamacje
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją, Uczestnik Promocji powinien Promocją, Uczestnik Promocji powinien O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją, Uczestnik Promocji powinien O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją, Uczestnik Promocji powinien O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją, Uczestnik Promocji powinien O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją, Uczestnik wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją, Uczestnik Promocji powinien informować Organizatora w sposób wskazany poniżej. 
2. Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Promocji drogą elektroniczną, na adres promocja@electrolux.com, w terminie najpóźniej do dnia 15.04.2020 r.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres podany przy zgłaszaniu reklamacji.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna dla Uczestnika, co nie uchybia prawu Uczestnika do wystąpienia na drogę sądową.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie https://www.aeg.pl/local/regulamin_25off/ a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2018. r.