Electrolux szanuje Państwa prywatność. W tym celu pragniemy poinformować Użytkowników naszej strony Internetowej o obowiązującej w Electrolux polityce w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, w tym wykorzystywania plików „Cookies”.

Więcej informacji znajdziesz w naszym Poradniku plików cookies.

STRONA INTERNETOWA

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ AEG

W przypadku rozbieżności między oryginalną angielską wersją warunków i zasad korzystania ze strony internetowej AEG a wersją polską, wersja językowa angielska jest wersją wiodącą w stosunku do wersji językowej polskiej

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o warunkach wykonania uslugi serwisowej

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ AEG, MARKI SZWEDZKIEJ FIRMY AB ELECTROLUX, ZWANEJ DALEJ („AEG”).
PROSIMY O DOKLADNE ZAPOZNANIE SIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ (“STRONA”) NINIEJSZA STRONA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO W CELACH INFORMACYJNYCH. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY LUB POBIERAJĄC Z NIEJ MATERIAĄY, ZGADZASZ SIE PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW I ZASAD („WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY”) PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM TEKŚCIE. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIE PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW I ZASAD, NIE WYRAŻAJ ZGODY I NIE POBIERAJ UDOSTĘPNIONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW.
ODWIEDZENIE STRONY WIĄŻE SIĘ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI. (“UMOWA”).

Pliki cookie

AEG (publ.) korzysta z technologii cookie w celu ułatwienia odwiedzin Użytkownika na Stronie Internetowej Electrolux. Pliki cookie sa wysylłane do komputera danej osoby, identyfikując ją jako odrębnego Użytkownika oraz przechowując jego osobiste ustawienia i informacje techniczne.
Wykorzystujemy:
a) stałe pliki cookie (pozostają w komputerze Uzytkownika do czasu ich skasowania),
b) tymczasowe pliki cookie (pozostają w komputerze Uzytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki).
Pliki cookie same w sobie nie zawierają ani nie ujawniają żadnych informacji osobistych. Jeśli Użytkownik podaje informacje osobiste na stronie internetowej AEG, informacja taka może być polączona z danymi przechowywanymi w plikach. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje użycia plików cookie przez AEG (publ.), moze zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby przeglądarka nie przyjmowala plików cookie (instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki w odniesieniu do plików cookie znajduje sie w plikach pomocy przeglądarki). Po zmianie tych ustawień, dostęp do niektórych części Strony Internetowej AEG nie bedzie możliwy.

Licencja

Zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w niniejszej Umowie, AEG udziela Użytkownikowi nie wyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, korzystania i wyświetlania tej strony oraz znajdujących sie na niej materialów. Użytkownik zgadza sie i oświadcza, ze nie będzie w żaden sposób zaklócać i nie będzie podejmować żadnych prób zaklócania pracy Strony w jakikolwiek sposób.
AEG upoważnia Użytkownika do przeglądania i pobierania informacji („Materialów”) ze Strony wyłącznie do UŻYTKU OSOBISTEGO, NIE KOMERCYJNEGO. Upoważnienie niniejsze nie stanowi przeniesienia praw wlasności do Materialów i ich kopii oraz podlega nastepującym ograniczeniom:
1) Użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materialów wszelkie informacje o prawach własności i innych prawach, w tym o prawie autorskim do Materialów oraz wszelkie informacje o własności znajdujące sie w Materialach;
2) Użytkownik nie może w żaden sposób wprowadzać jakichkolwiek zmian do Materialów lub ich powielać lub prezentować na forum publicznym, wykonywać lub rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób lub przekazywać do wiadomości publicznej lub dla celów komercyjnych; oraz
3) Użytkownikowi nie wolno przekazywać Materialów żadnej innej osobie, chyba ze osoba taka zostanie przez Użytkownika poinformowana o zobowiązaniach wynikających z niniejszych warunków i zasad korzystania ze Strony i zgodzi sie je zaakceptować.
Użytkownik zgadza sie przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych i umieszczanych na Stronie w związku z jej okresową aktualizacją.
Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona prawem autorskim oraz przepisami i postanowieniami traktatów na terenie całego świata. Użytkownik zgadza sie i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich praw autorskich przy korzystaniu z tej Strony i zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materialów. Za wyjtąkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym tekscie, AEG nie udziela Użytkownikowi żadnego prawa wyraźnego lub dorozumianego wynikającego z jakichkolwiek patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich lub ustawodawstwa dotyczącego tajemnic handlowych.

Konta Użytkowników

Aby móc przegladać niektóre części Strony o ograniczonym dostępie wymagane jest założenie konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik musi dokonać rejestracji, podając pełne i dokładne informacje określone w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik będzie równiezżmusiał wybrać hasło. Użytkownik ponosi calkowitą odpowiedzialność za dochowanie poufności swojego hasla i konta. Ponadto Użytkownik ponosi calkowitą odpowiedzialność za wszelkie operacje i dzialania dokonywane za pośrednictwem tego konta. Użytkownik zobowiązuje sie natychmiast poinformowac AEG o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub innego naruszenia zakresu bezpieczeństwa. AEG nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody i straty, jakie Użytkownik moze ponieść w wyniku wykorzystania jego hasła lub konta przez osoby trzecie.

Gwarancje udzielone przez Użytkownika

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, ze będzie korzystał ze Strony zgodnie z niniejszą Umową oraz prawami i przepisami wynikającymi z niej, oraz ze bedzie przestrzegał wszelkich istniejących i przyszłych reguł polityki, zasad i warunków Strony. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał Strony do: (a) przesyłania spamu lub innych niechcianych wiadomości; (b) podawania sie za AEG lub kogos innego; (c) zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia źródla jakichkolwiek wiadomości i treści przekazywanych na Stronie; (d) podawania falszywych informacji o swoich powiązaniach z osobami lub podmiotami; (e) działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony przez innych Użytkowników; (f) zaangażowania sie w działalność, która sprzeczna byłaby z obowiązujacym prawem, (g) przesyłania lub publikowania jakichkolwiek Materialów, które naruszają lub łamią prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób niedopuszczalne lub które zawierają jakąkolwiek reklamę lub zachęte do nabywania produktów lub uslug; (h) zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych Użytkownikach, jesli tacy użytkownicy nie udzielili do tego wyraźnego upoważnienia, lub (i) nie przestrzegania wycofania takiego upoważnienia, jeśli zostało ono cofnięte przez innego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na udzielenie powyzszych gwarancji korzystania ze Strony i nie bedzie przestrzegał powyższych wymagań, nie może korzystać ze Strony. W takim przypadku AEG nie będzie prawnie zobowiązane niniejszą Umowa i zastrzega sobie wszelkie prawa w związku z nieprzestrzeganiem powyższych zapisów. Jezeli Użytkownik naruszy Warunki korzystania ze Strony, bedzie zobowiązany do zapłaty rekompensaty za szkody wyrzadzone AEG i jego podmiotom stowarzyszonym wskutek takich jego działań.

Zmiany

AEG zastrzega sobie wyłączne prawo, wedlug włąasnego wyłącznego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Umowy w całości lub części, w każdym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie stają sie skuteczne z chwilą umieszczenia na Stronie informacji o tych zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika po umieszczeniu na Stronie informacji o jakichkolwiek zmianach w Umowie będzie uznane za akceptacje tych zmian ELECTROLUX moze usunąć, zmienić, poprawić każdy fragment Strony lub wprowadzić jakiekolwiek inne zmiany na Stronie, w Materiałach i produktach, programach, uslługach lub cenach ( jeśli są opisane lub podane na Stronie), zawiesić lub zakończyć działanie dowolnej części Strony, łącznie z dostepnością wszelkich funkcji Strony, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. AEG może również wprowadzić ograniczenia pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub calości Strony bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. z tego tytulu. AEG może uniewaąnić autoryzacje, prawa i licencje wymienione powyżej w każdej chwili. Po takim unieważnieniu Użytkownik zobowiazany jest niezwocznie zniszczyć wszystkie Materiały.

Uznanie Praw Własności Intelektualnej

Użytkownik uznaje, ze wszelkie prawa wlasności intelektualnej, właczając między innymi prawa autorskie, patenty, know-how, informacje poufne, prawa dostępu do bazy danych oraz prawa do znaków towarowych i projektów (zarejestrowanych i nie zarejestrowanych) dotyczace Strony posiada AEG lub jego licencjodawcy. Wszelkie prawa wlasności wynikające z wartości firmy i praw własności intelektualnej lub prawa do ich przeniesienia powstałe przez wykorzystanie tych praw własności intelektualnej posiadanych przez AEG sa obowiązujące i odbywają się z korzyścią dla AEG.

Informacje przekazywane do AEG

Udostępnienie informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika daje nam możliwość oferowania różnych korzyści. Korzystanie z osobistego konta lub innej formy rejestracji sprawi, ze poniższe działania będą realizowane w sposób łatwiejszy i wygodniejszy:
• Rejestracja zakupu dla otrzymania wszystkich korzyści, do jakich zakup uprawnia
• Zadanie informacji dotyczących produktu i zainteresowań
• Otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości o ofertach specjalnych i zaproszeniach
• Łatwiejsze dokończenie transakcji zakupu online akcesoriów AEG i części zamiennych
• Otrzymywanie powiadomień i informacji o wydarzeniach i promocjach, do jakich Użytkownik się zarejestrował
Pozwoli nam również na prowadzenie badań rynku i badaństatystycznych, co pomoże nam opracowywać lepsze produkty, usprawniać nasze Strony Internetowe i lepiej poznawac naszych klientów. Możesz udostępnić swoje informacje online na kilka sposobów, takich jak wypełnienie formularza rejestracyjnego dla uzyskania członkostwa sekcji Moje Strony, zamówienie usług lub instalacji, udzial w konkursie, udzialł w wydarzeniu, rejestracja zakupu, zakup w sklepie internetowym lub udział w promocji lub zaprenumerowanie biuletynu.

Zwracamy uwagę, że informacje pozwalające na identyfikacje Użytkownika będą przechowywane w centralnej bazie danych AEGi mogą być przekazywane z kraju Użytkownika do innych spółek AEG na całym świecie, które mogą informować Użytkownika o naszych produktach lub ofertach specjalnych. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać promocji, może poinformować nas o tym nie akceptujac zgody na formularzu rejestracyjnym.

Informacje moga być administrowane i używane przez właściwe podmioty w AEG. Za wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej, informacje przekazane przez Użytkownika nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej, chyba że uzyskamy na to zgodę Użytkownika.

Jeśli Użytkownik chce, abyśmy przestali wysyłać spersonalizowane oferty lub informacje, może nas o tym powiadomić za pomocą funkcji rezygnacji podanej w email lub na stronie konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce, abyśmy usuneli jego dane, może nas powiadomić o tym dezaktywujaąc całkowicie swoje konto.
Należy zwrócić uwagę, że informacje pozwalające na identyfikacje Użytkownika podane w zamówieniach w sklepie internetowym lub w zgłoszeniach serwisowych będą, o ile Użytkownik nie utworzy również konta lub nie zapisze się na promocje, wykorzystywane wyłącznie do wypełniania naszych zobowiazań wobec Użytkownika.

Informacje podawane przez Użytkownika

Wszelkie informacje pozwalające na identyfikacje Użytkownika podane AEG poprzez niniejszą Stronę są chronione wszelkimi prawami mającymi w tym zastosowanie. Jednak Użytkownik nie powinien przesyłać do AEG za pomocą Strony żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie informacje lub materialy, jakie on sam lub inne osoby dzialające w jego imieniu podadzą AEG nie będą uważane za poufne lub prawnie zastrzeżone. Podając wszelkie takie informacje lub materialy dla AEG Użytkownik calkowicie przekazuje na rzecz AEG wszelkie prawa wlasności intelektualnej do takich informacji i materiałów. AEG takie informacje i materiały może swobodnie wykorzystywać, powielać, prezentować, wykonywac publicznie, przekazywac, dystrybuowac, modyfikowac, dokonywać cesji i licencjonować. Ponadto, Użytkownik zgadza sie, że AEG może swobodnie wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje lub know-how, które Użytkownik lub osoby dzialające w jego imieniu przekaza AEG. Użytkownik ponadto gwarantuje, że nie poda żadnych informacji lub materialów dla AEG, które są obraźliwe, szkalujące, szykanujące innych, zawierające groźby, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z jakimkolwiek prawem mającym zastosowanie, lub zawierających materialy stanowiaące wlasność innego podmiotu. AEG, według własnego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

Bezpieczeństwo
Użytkownikowi nie wolno: (a) używać żadnych urządzeń lub oprogramowania, które moglyby zaklócić działanie Serwisu; lub (b) podejmować jakichkolwiek działań, które nakladaly by nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Strony (takie jak wysyłanie dużych ilości wiadomości mailowych – „spamowanie”), lub (c) ingerować lub dokonywać manipulacji w oprogramowaniu Strony lub w jej funkcjonalności. Obejmuje to umieszczanie na Stronie materialów zainfekowanych wirusami, trojanami, bombami zegarowymi lub innymi elementami, które mogą zaklócić, uszkodzić lub zniszczyć strukturę programistyczna Strony.

Strony internetowe osób trzecich 

AEG nie zobowiązuje sie do monitorowania i do analizowania zawartości stron internetowych osób trzecich, ani też AEG nie odpowiada za poprawność i niezawodność jakichkolwiek takich stron internetowych osób trzecich. Ponadto, AEG może umiesścić na swojej Stronie linki do stron Internetowych innych podmiotów. Jeżeli Użytkownik będzie korzystalł z tych stron internetowych, oznacza to opuszczenie niniejszej Strony. Otwierając stronę osoby trzeciej poprzez link Użytkownik działa na swe własne ryzyko i sam ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami lub innymi elementami szkodliwymi lub niszczącymi. AEG nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do jakichkolwiek zlinkowanych Stron Internetowych lub do informacji znajdujących sieę w nich lub do opisanych w nich produktów lub usług. Linki nie sugeruję, że AEG lub niniejsza Strona sponsorują, wspierają, są powiązane lub stowarzyszone lub są prawnie upoważnione do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych w linkach lub dostępnych poprzez te linki, na tych stronach lub ze jakakolwiek zlinkowana Strona jest upoważniona do uzywania znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich AEG lub któregokolwiek z jego podmiotów powiązanych lub zależnych.

Linki zewnętrzne do Strony

Wszystkie linki do niniejszej Strony muszą być zatwierdzone na pismie przez AEG, za wyjątkiem sytuacji, gdy AEG zgadza sie na linki, w następujaących przypadkach: (i) link jest linkiem wyłącznie tekstowym, zawiera jedynie nazwę „AEG” i nie zawiera żadnych własnych znaków towarowych AEG lub jego licencjodawców; (ii) link „wskazuje” jedynie na www.aeg.com, a nie do podstron; (iii) link aktywowany przez Użytkownika wyświetla daną stronę w pełnym oknie przeglądarki, po którym można swobodnie nawigować i z którego można swobodnie korzystać, a nie w „ramce” na zlinkowanej Stronie internetowej; i (iv) wygląd, polożenie i inne cechy linku nie mogą stwarzać błędnego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są związane z firmą AEG lub są sponsorowane przez niego, nie mogą one również szkodzić lub podważąć renomy kojarzonej z nazwą i znakami towarowymi AEG lub Podmiotów Stowarzyszonych. AEG zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na link w każdym czasie, według własnego uznania.

Wyłączenie gwarancji dorozumianych.

Chociaż dołożono starań, by zapewnić dokladność informacji na niniejszej Stronie, AEG nie ponosi odpowiedzialności za to, że MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. AEG NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW LUB NIEZAWODNOŚCI JAKIEJKOLWIEK RADY, OPINII, OŚWIADCZENIA LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB DYSTRYBUOWANYCH POPRZEZ STRONE. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE POLEGANIE NA JAKIEJKOLWIEK TAKIEJ OPINII, RADZIE, OŚWIADCZENIU, MEMORANDUM LUB INFORMACJI ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁACZNE RYZYKO. TREŚCI PRZEKAZYWANE SĄ W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ I W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE, NA ZASADACH: TREŚĆ “TAKA JAKA JEST” I “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” AEG WYRAŹNIE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ, NIE NARUSZANIA LUB W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI. AEG NIE GWARANTUJE ANI NIE DOKONUJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE PRZESYŁANE INFORMACJE MOGĄ BYĆ PRZEJMOWANE. AEG NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ NINIEJSZĄ STRONĘ LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ AEG SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI SA WYŁĄCZONE ZA WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM PRAWO ZABRANIA ICH WYŁĄCZENIA.

Ograniczenie odpowiedzialnosci

W ŻADNYM WYPADKU AEG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE LUB NIEPRZEWIDZIANE SZKODY (ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI SZKODAMI) O UTRACIE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI, KONTRAKCIE, PRZYCHODACH, DANYCH, INFORMACJACH LUB PRZERWACH W PROWADZENIU DZIAŁALNOSCI) WYNIKAJĄCYCH, POWSTAŁYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEZDOLNOŚCIĄ DO KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NAWET JEŻELI AEG ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOSCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. OPRÓCZ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W ŻADNYM WYPADKU AEG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚSCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, NIEDOKLADNOŚCI, POMINIĘCIA LUB INNE WADY LUB NIEDOGODNOŚCI LUB NIEAUTENTYCZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE.

ObowiĄzek ograniczenia strat

Bez naruszenia ograniczenia odpowiedzialnoŚci przedstawionego w niniejszej Umowie, UŻytkownik podejmie wszelkie rozsĄdne dziaŁania w celu ograniczenia strat powstalŁych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub dzialłaniem (dotyczącym zaniedbania, naruszenia umowy lub innych), jakie może zostać wszczęte przeciwko AEG.

Uwagi

Wszelkie odwołania do „pism”, „powiadomień” i „informacji przekazanych” oraz wszelkich podobnych wyrażeń obejmują elektroniczne metody komunikacji (na przykład email), pod warunkiem, ze strona opierająca się na takiej komunikacji zachowuje akceptowane dowody, że komunikacje te wysłano i otrzymano.

Przedawnienie i rozdzielność postanowień Umowy

Wszelkie podstawy powództwa, jakie Użytkownik może mieć w odniesieniu do jego korzystania ze Strony muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jej część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym zgodnym z intencja Umowy, a pozostała treść Umowy zachowa pełna moc i skuteczność.

Dostęp z terytorium i lokalizacji poza Szwecją

AEG nie twierdzi, że materialy na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach poza Szwecją i dostęp do nich jest zabroniony z terytoriów, gdzie ich treść jest niezgodna z prawem. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Strony z miejsc poza Szwecją, ponosi odpowiedzialnosść za przestrzeganie wszelkich praw lokalnych.

Prawo Właściwe

Użytkowanie niniejszej Strony i niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Królestwa Szwecji, bez wpływu na przepisy dotyczące kolizji praw.

Regulamin "Mój Electrolux"

 
 
Zamknij
 

Określ, gdzie chcesz to udostępnić

Zamknij